Maitake Mushroom

Maitake Mushroom (Polysaccharides Phytochemicals- Beta-Glucan)